ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม

"เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวิตเป็นสุข"


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม