ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

"เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่นครปฐม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม