ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม

"เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี"

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

"เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่นครปฐม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

1.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารผลิตพืชคุณภาพเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ
2.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย  แผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม