ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

"เป็นองค์กรหลักของจังหวัดนครปฐม ที่มุ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชคุณภาพเพื่อการส่งออกและการบริโภค
ภายในประเทศพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจของชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

1.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารผลิตพืชคุณภาพเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ
2.  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย  แผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม