ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
และตรวจสอบสารพิษตกค้าง กิจกรรมตรวจสอบสารพิษตกค้าง
เพื่อการรับรองสินค้าด้านการเกษตร (24 ก.ค.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 4 จังหวัด สู่ชุดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่อง
สำอาง โครงการนวัตกรรมเพื่อรองรับเมืองอาหารคุณภาพ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาด
(11 ก.ค.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างราคากลางจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวคุณภาพ โครงการพัฒนา
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนสู่ตลาดสินค้าคุณภาพ
ระดับพรีเมี่ยม (11 ก.ค.60)
  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
โครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding (7 ก.ค.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงเรียนรู้
การผลิตพืชผัก (3 ก.ค.60)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
จัดซื่้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 4.0 (3 ก.ค.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงเรียนรู้
(30 มิ.ย.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดศํตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน (28 มิ.ย.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟุ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำเค็มจากบ่อกุ้งบ้านอ้อมพยศ
(26 มิ.ย.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมารถยนต์โดยสารอากาศ กิจกรรม
ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
(16 มิ.ย.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อเมล็่ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิต
และแปรรูปข้าวคุณภาพ (14 มิ.ย.60)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1 (7 มิ.ย.60)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 (25 พ.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1 (23 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
(Mobile Unit) อารักขาพืช กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 4.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(15 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
รวบรวมผลผลิตพืชผัก ขนาด 6x15x4 เมตร พร้อมอุปกรณ์
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.ธรรมศาลา
อ.เมืองนครปฐม (15 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
รวบรวมผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ขนาด 20x20 เมตร พร้อมอุปกรณ์
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
รวบรวมผลผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 14x20 เมตร กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพ
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (11 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
หัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม ขนาด 8x24 เมตร กิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
เก็บผลผลิตข้าว ขนาด 6x15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมเยกระดับ
มาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (9 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมเยกระดับมาตรฐาน
และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (9 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
รวบรวมผลผลิต/คัดบรรจุพืชผัก ขนาด 16x16 เมตร พร้อมอุปกรณ์
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูป กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาพัก
ศึกษาดูงานและซุ้มทางเดิน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
รวบรวมผลผลิตพืชผัก ขนาด 6x15x4 เมตร พร้อมอุปกรณ์
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.สวนป่าน
อ.เมืองนครปฐม (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
โครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนใหักับ
เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลผลิตเห็ด ขนาด 8x12 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อำเภอกำแพงแสน
(8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลผลิตเห็ด ขนาด 8x12 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.บางปลา อ.บางเลน
(8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
ฟักข้าว ขนาด 4x6 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
(8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลผลิตเห็ด ขนาด 5x12 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
(8 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
วิสาหกิจอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(4 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะเห็ด
ขนาด 4x20 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลผลิตเห็ด ขนาด 5x15 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต.โพรงมะเดื่อ
อ.เมืองนครปฐม (3 พ.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลผลิตเห็ด ขนาด 6x10 เมตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ต.ศาลายา
อ อ.พุทธมณฑล (3 พ.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 (28 เม.ย.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้าก่อสร้าง อาคารก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 6X24 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช ขนาด 6X24 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรกิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช (27 มี.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มศักยภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 4.0 (15 มี.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 (22 มี.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการซื้อปัจจัยการผลิต กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน (30/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการซื้อปัจจัยการผลิต กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน (24/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก
ปี 2559 (09/12/2558)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวา โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก ปีงบประมาณ 2559 (04/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก ปีงบประมาณ 2559(01/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่ 22 จังหวัด ลุ่มน้าเจ้าพระยา 30/11/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/11/2558
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ (18/07/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/07/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ (17/06/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออก (04/06/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอ (22/05/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (18/04/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(27/02/56)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดหาเต็นท์โดมสีขาวพร้อมผ้าใบด้านข้าง และบูธมาตรฐานพร้อมติดตั้ง (17/07/55)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยโครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย(ด้านพืช)(29/06/55)
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (28/06/2555)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (28/06/2555)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th