ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
 
 
อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเนครปฐม
 
 เกษตรจังหวัดนครปฐม
 
         
   
นางสาวชรินทร์ เนตรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางศศิธร ชาญประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช


หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

อัตรากำลังของสำนักงานเกษตรจังหวัด (ปรับปรุง ณ 19 พ.ย.64)

     
     
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม