ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
 
 
อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเนครปฐม
 
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม
 
         
 
นางสาวชรินทร์ เนตรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มอารักพืช

 

อัตรากำลังของสำนักงานเกษตรจังหวัด

     
     
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม