ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
 
 
อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเนครปฐม
 
 


นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย
เกษตรจังหวัดนครปฐม
 
         
นางสาวชรินทร์ เนตรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางศศิธร ชาญประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต
นางสาวลำดวน สระทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร

 

อัตรากำลังของสำนักงานเกษตรจังหวัด (ปรับปรุง ณ 1 มี.ค.65)

     
     
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม