ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
 
 
อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเนครปฐม
 
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม
 
         
นางสาวชรินทร์ เนตรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นายเฉลิมยศ ขัยคุณแสง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายประมวล ง้วนพริ้ง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

อัตรากำลังของสำนักงานเกษตรจังหวัด

     
     
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม