ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
การจัดการความรู้ (KM) จังหวัด ปี 2562
 
KM เรื่อง การจัดกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2562
KM เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
KM เรื่อง การประเมินคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการตัดสินการประกวด
KM เรื่อง การจัดงานแสดงสินค้าเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ
KM เรื่อง องค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร
KM เรื่อง การปลูกส้มโอเพื่อการส่งออก
KM เรื่อง การนำเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) มาช่วยในกระบวนการผลิต
KM เรื่อง


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม