ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
 
ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2510 เพื่อขอจัดตั้งกรส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2510 ที่ประชุมลงมติรับหลักกการและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2510

ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ. 2511 วันที่ 18 มิถุนายน 2511 คือ งานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตร งานส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และงานปราบโรคและศัตรูพืช กสิกรรมจังหวัดและกสิกรรมอำเภอ ของกรมกสิกรรม งานส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ข้าวจังหวัดและข้าวอำเภอ ของกรมการข้าว ไปเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2511 จึงได้จัดตั้ง "สำนักงานเกษตรังหวัดนครปฐม" มีที่ทำการคือ อาคารไม้ชั้นเดียว ของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 4 (เดิม) ซึ่งมีเนื้อที่ 15 ไร่
2 งาน โดยมีนายเฉลิม ศิริวรรณ เป็นเกษตรจังหวัดคนแรก

ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการสำนักงานเกษตรจังหวัด 2 ชั้น หลังใหม่ เป็นเงิน 2,104,016 บาท พร้อมโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมี 1 หลัง เป็นเงิน 222,000 บาท บนบริเวณเนื้อที่ของที่ทำการเดิม คือ เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ทำการของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่เหลือเพียง 13 ไร่  2 งาน 10 ตารางวา สำหรับอาคารที่ทำการเดิม ในปัจจุบันใช้เป็น "ที่ทำการของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม"


รายชื่อเกษตรจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

1. นายเฉลิม ศิริวรรณ ตุลาคม 2512 - พฤษภาคม 2518
2. นายเจริญ คงทน มิถุนายน 2518 - กันยายน 2518
3. นายวิทยา  คุณะเกษม ตุลาคม 2518 - ตุลาคม 2521
4. นายพรศักดิ์  ศิริมา ตุลาคม 2521 - ตุลาคม 2528
5. นายวิรัช  ชัยชนะ ตุลาคม 2528 - พฤศจิกายน 2530
6. นายบุญครอง  นครศรี พฤศจิกายน 2530 - ตุลาคม 2532
7. นายสุนารถ  เชี่ยวเวช ตุลาคม 2532 - ธันวาคม 2540
8. นายจุมพล  นิภาเกษม ธันวาคม 2540 - มกราคม 2544
9. นายสุรเชษฐ์  มหาสุคนธ์ มกราคม 2544 - กันยายน 2546
10. นายพันทวี  ทองสุข มกราคม 2547 - กันยายน 2550
11. นางศิริมา  เพ็งนรพัฒน์ พฤศจิกายน 2550 - กันยายน 2554
12. นายวิจิตร กมลวารินทร์ มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
13 นายศักดิ์ชัย วังทอง มกราคม 2556 - กันยายน 2556

 

      

  

 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม