ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: ค้นหา:
 

 
 
: ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัย :
 
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
วิสัยทัศน์ สนง.เกษตรจังหวัด
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
แนวทางการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2565
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
นโยบายต่อต้้านการรับสินบน
อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่สำนักงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ยุวเกษตรกร
คู้มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร
ใบสมัครเป็นสมาชิกยุวเกษตรกร
แบบรายงานการจัดตั้งกลุุ่มยุวเกษตรกร
บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
แบบรายงานการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร
พลงยุวเกษตรกร
การเงินและบัญชี
งบทดลอง ปี 2561
งบทดลอง ปี 2562
งบทดลอง ปี 2563
งบทดลอง ปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุรายเดือน
ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
ฐ่านข้อมูลแปลงใหญ่
ผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
เตือนการระบาดศัตรูพืช
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต ปี 2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) จังหวัด
การจัดการความรู้(KM) อำเภอ
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ
Smart Farmer ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farme
Smart Product
หล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ข้อมูลการผลิตและการตลาดแปลงใหญ่ นฐ.
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
คู่มือการให้บริการภายใต้
พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐ
 
 
 
   
 
 
 
 
: :
 
 
: เมนูหลัก :
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 
 
 


 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
   
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบ Application Zoom
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการผลิตพืช จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (ทีม 1) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
ติดตามครุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร 2005 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ตำบลไร่ขิง ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
: ประกาศจังหวัดนครปฐม :
 
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (1 ต.ค. 64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (23 ส.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ี่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (23 ก.ค.64)
   
: ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง :
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (9 ก.ย.63)
   
 
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :
แผนที่สังเขปก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน (3 ก.พ.64)
ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุภาครัฐ ปี 2563
 
: ประกาศราคากลาง :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15พ.ย.64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15พ.ย.64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(29 ม.ค.64)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและงานไม้ดอกไม้ประดับ โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปี 2562 (5 มิ.ย.62)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ขนาด กว้างxยาวxสูง (2.40x6x2.50 เมตร) โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (19 พ.ย.61)
 
 
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)(15พ.ย.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)(15พ.ย.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)(15พ.ย.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
(made in Nakhonpathom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(16 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(15 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
(made in Nakhonpathom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
(made in Nakhonpathom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Snart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรถรับจ้างและทำป้ายไวนิล
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มีค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลและทำเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(8 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม
และทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.64)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย้อนหลัง
 
: ประกาศจำหน่ายพัสดุ :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ประจำปี 2562 (30 มี.ค.63)
   
   
 
: ประกวดราคา :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ.64)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน (28 ม.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดย สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค.64)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค.61)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 พ.ย.61)
 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย

เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบสถาบันเกษตรกร
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
  กำแพงแสน
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th