ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
ปี 2565
การเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การคัดเลือกหรือบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ประกาศ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการเกษตร


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม