ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
  หน้าแรก    
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


   
       
   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
  131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
  E–mail :nakhonpathom@doae.go.th
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม