ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัย :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
วิสัยทัศน์ สนง.เกษตรจังหวัด
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
แนวทางการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2563
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่สำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ยุวเกษตรกร
คู้มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร
ใบสมัครเป็นสมาชิกยุวเกษตรกร
แบบรายงานการจัดตั้งกลุุ่มยุวเกษตรกร
บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
แบบรายงานการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร
เพลงยุวเกษตรกร
การเงินและบัญชี
งบทดลอง ปี 2561
งบทดลอง ปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบ สขร.รายเดือน
ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
แผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) จังหวัด
การจัดการความรู้(KM) อำเภอ
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ
Smart Farmer ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
CoO
ข้อมูลการผลิตและการตลาดแปลงใหญ่ นฐ.
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
ปี 2563
 
 
 
: โครงการประกันรายได้เกษตรกร :
 
 
: เมนูหลัก :
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
     
 


สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (DW) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดนครปฐม (14 พ.ย.62)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่
อ.เมืองนครปฐม เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของคณะกรรมการ อกม.
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (14 พ.ย.62)

นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงาน
จากประเทศเวียดนามและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร
(13 พ.ย.62)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอสามพราน
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช ร่วมพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 (2 พ.ย.62)  
             
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธี
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว            
หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม (23 ต.ค.62)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
ศาลากลางจังหวัดนครปฐมและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการจัดพิธี
บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (21 ต.ค.62)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดนครปฐม
พบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ต.ค.62)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ (13 ต.ค.62)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมการพิจารณาแผนงานวิจัย RAINS for Western Food Valley 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (4 ต.ค.62)
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งประสบปัญหาโรคไหม้คอรวง พร้อม
ให้คำแนะนำปรึกษา (4 ต.ค.62)
ประมวลภาพงานเกษียณ ปีงบประมาณ 2562
   
   
 
 
 
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและงานไม้ดอกไม้ประดับ โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 มิ.ย.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21 พ.ย.61)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแอพพลิเคชันข้อมูลการผลิตและการตลาดพืชผัก
ปลอดภัย โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (11 เม.ย.62)
 
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 พ.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 เม.ย.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค.62)
 
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าใบกันแดดและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง กิจกรรมร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ
Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกสู่การทำงานในพื้นทของี่กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 

 

 

 

 เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบสถาบันเกษตรกร
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
 
 

มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th