ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 59
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2559
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 59
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ Smart Farmer ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ความรู้ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2
ปี 2559
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อมูล ศพก. ปี 2559
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
   
 
 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (6 ธ.ค.59)
นางสาวธิดารัตน์ ลิ้มติ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP
เกษตรแปรรูปสู่สากล (6 ธ.ค.59)

นายสุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปี 2560 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้้านการอารักขาพืช
(6 ธ.ค.59)
นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมตามกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรผัก IPM (กระเจี๊ยบเขียว) เรื่องการจัดทำปฏิทิน
การปลูกกระเจี๊ยบเขียวและการผสมปุ๋ยใช้เอง (6 ธ.ค.59)
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมฯ
ครั้งที่ 11/2559 ทาง video conference
ณ สสก.2 จังหวัดราชบุรี (2 ธ.ค.59)
นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วย นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและรายงานความก้าวหน้า
ประจำปี 2560 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (2 ธ.ค.59)
นางสาวกมลพรรณ พิมพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน
นำ Young smart farmer นครปฐม เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ Young smart farmer
ระดับเขต (2 ธ.ค.59)
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา
เกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก (30 พ.ย.59)
 
 
 
 
: ประกาศ :
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลง
ต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย(ปุ๋ยอินทรีย์) (30 ม.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต
แปลงเรียนรู้(กิ่งส้มโอ) (30 ม.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลง
ต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (30 ม.ค.60)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชผักและสมุนไพรคุณภาพ
(23 ม.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์เกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmer) (10 ม.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจากการ
เพาะะลี้ยงเนื้อเยื่อ (9 ม.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
(30 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างจัดสวนโชว์บริเวณงานและจัดตกแต่ง
สถานที่จัดงาน กิจกรรมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ นครปฐม (23 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างทำป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
(22 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
กิจกรรมการจัดประกวดกล้วยไม้กิจกรรมจัดงานมหกรรม
กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม (19 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดสวนโชว์บริเณงาน กิจกรรมจัดงาน
งานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม (19 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างทำป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
(16 ธ.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม
เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและ
ส่งออก งบยุทธศาสตร์ฯกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(9 ธ.ค.59)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8 ธ.ค.59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
(25 พ.ย.59)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศ
และการส่งออก โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
(รถตู้) กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผัก
โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศ
และการส่งออก (23 พ.ย.59)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
โครงการพัฒนาพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศ
และการส่งออก (21 พ.ย.59)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชผักและสมุนไพรคุณภาพ
พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวคุณภาพ โครงการ
พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนสู่ตลาดสินค้า
คุณภาพถระดับพรีเมี่ยม (18 พ.ย.59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(16 พ.ย.59)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผัก
โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ในประเทศและการส่งออก (11 พ.ย.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(7 พ.ย.59)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(7 พ.ย.59)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและลานตากข้าว
กิจกรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ในประเทศและการส่งออก (7 พ.ย.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุอบรมและวัสดุฝึกปฏิบัติ
โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชน
สู่ตลาดสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (4 พ.ย.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุอบรมวัสดุฝึกปฎิบัติและ
วัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก (4 พ.ย.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปข้าว โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรชุมชนสู่ตลาดสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (1 พ.ย.59)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (7 ต.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (5 ต.ค.59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง (8 ก.ย.59)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสาธิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุวัสดุสาธิตกิจกรรมพัฒนา
การผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมพัฒนา
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนแปลงใหญ่ด้วยระบบมาตรฐาน
GAP โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ในประเทศและการส่งออก (ต่อยอดโครงการเดิม) (22 ส.ค.59)
 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th