ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 57
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
ปี 2557
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร
(งบกรมส่งเสริมการเกษตร) ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 57
แผนปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 57
แผนการติดตามนิเทศงานปีงบประมาณ 57
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนปีงบประมาณ 57
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 57
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2558
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม
ปี 2558
MRCF
คลังความรู้ ปี 2558
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มอารักขาพืช
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจการจัดตลาดนัดเกษตรกร
(Farmers Market)
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมเปิดงาน "ส้มโอมณฑลนครชัยศรี ครั้งที่ 16 "
ณ ลานกิจกรรม ขั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาศาลายา
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกรนครปฐม
Farmer Market ณ บริเวณตรงข้ามโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชว้งสนามจันทร์

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
เดือนตุลาคม 2557 ณ ห้อง war room
ห้างเซ็นทรัล สาขาศาลายา

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมร่วมกับ อบต.ห้วยหมอนทอง
จัดงานโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2557
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน
เกษตรจังหวัดนครปฐม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง พุ่มเงิน)
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการมอบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 7 กลุ่ม ใน 7 อำเภอ
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ นครปฐม 57 ณ พุทธมณฑล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมขอเชิญเที่ยวชมกล้วยไม้
ในงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ นครปฐม 57
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
 
 
 
: ประกาศ :
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ7/11/2557

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 12/6/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
10/6/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4/6/2557
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th