ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 57
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
ปี 2557
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร
(งบกรมส่งเสริมการเกษตร) ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 57
แผนปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 57
แผนการติดตามนิเทศงานปีงบประมาณ 57
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนปีงบประมาณ 57
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 57
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2558
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2558
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2
ปี 2559
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 


นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5/5/2559

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
10 พ.ค.59 : นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
ปี 2559 ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐ
10 พ.ค.59 : นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงาน
10 พ.ค.59 : นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ วัดรางปลาหมอ ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการซื้อปัจจัยการผลิต กิจกรรมสร้างรายได้
จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน
(30/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการซื้อปัจจัยการผลิต กิจกรรมสร้างรายได้
จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน
(24/12/2558)
นครปฐม เตือนเกษตรกร "เตรียมพร้อมรับมือน้ำเค็มรุก"
(14/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและส่งออก ปี 2559 (09/12/2558)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โครงการ
พัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและ
การส่งออก ปีงบประมาณ 2559 (04/12/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อ
การบริโภคในประเทศและการส่งออก ปีงบประมาณ 2559
01/12/2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการบริหารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่ 22 จังหวัด
ลุ่มน้าเจ้าพระยา 30/11/2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
16/11/2558
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th