ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัย :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
งบทดลองสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ปี 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบ สขร.รายเดือน
ข้อมูลด้านการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 61
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ Smart Farmer
ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ความรู้ด้านการเกษตร
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อมูล ศพก. ปี 2561
แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรและ
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐม
 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 

ค่ายข้าวปี 2561

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
     
 


Big cleaning day
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ปี 2561 (18 มิ.ย.61)
รถหน่วยบริการเคลื่อนที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่งตำบลบางหลวงเคลื่อนที่
พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดราษฎร์สามัคคี
ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน (18 มิ.ย.61)
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
รับมอบพันธุ์แตนเบียนบราคอน จำนวน 15 กล่อง
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพิช
จังหวัดสุพรรณบุรี (15 มิ.ย.61)
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ประชุมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐม
ประชารัฐรักษามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจชุมเพื่อสังคม) (14 มิ.ย.61)
นายประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ประชุมการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
จังหวัดนครปฐมกับบริษัทเจริญโภคภัณธ์อาหารจำกัด (13 มิ.ย.61)
นายประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561
สาขาทำสวน (12 มิ.ย.61)
นายประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมตามแนวทางการปฏิบัติตาม GMP
ผักและผลไม้สด จังหวัดนครปฐม ปี 2561 (12 มิ.ย.61)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร (11 มิ.ย.61)
นายศุภานารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย
นายประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เข้าการร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2561 (11 มิ.ย.61)

   
 
 
 
: ประกาศ :
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยวิถีชุมชนเกษตร โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบกลุ่มจังหวัด) ปี 2561(2 ก.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจ้างเหมาจัดทำเส้นทางและเว็บไซต์เครือข่ายท่่่่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร โครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบกลุ่มจังหวัด) ปี 2561(18 มิ.ย.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร โครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบกลุ่มจังหวัด) ปี 2561(1 มิ.ย.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร โครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบกลุ่มจังหวัด) ปี 2561(30 พ.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจ้างเหมาในการพัฒนารูปแบบสินค้าหรือจัดทำบรรจุภัณฑ์
หรือตราสินค้า กิจกรรมพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โครงการตาม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบกลุ่มจังหวัด) ปี 2561(28 พ.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบกลุ่มจังหวัด) (21 พ.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการตามแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(16 พ.ค.61)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดง
สินค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาเกษตร
แปลงใหญ่ โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
(10 พ.ค.61)
 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th