ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 59
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2559
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 59
Young Smart Farmer
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2
ปี 2559
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559
(30 มิถุนายน 2559)

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ลิ้วติ๊ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านบัวล้มช้าง ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (30 มิ.ย.59)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (29 มิ.ย.59)
นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ
ให้ความรู้กับเกษตรกรในการเลือกใช้สารเคมีและปุ๋ยทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ (29 มิ.ย.59)
นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ
2558-2559 อำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูม (29 มิ.ย.59)
นางสาวกมลพรรณ พิมพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และ
กลุ่มยุวเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี (28 มิ.ย.59)
นางสาวกมลพรรณ พิมพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกติดตามและเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เรียนทางไกล (e-learning)
หลักสูตรระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(28 มิ.ย.59)
นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ
2558-2559 ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน (29 มิ.ย.59)
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ลิ้วติ๊ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มิ.ย.59)
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
 
 
 
 
 
 

 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th