ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 57
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
ปี 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 58
โครงการกรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนการติดตามนิเทศงาน
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 57
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2558
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม
ปี 2558
MRCF
คลังความรู้ ปี 2558
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ณ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
13 ส.ค.58 : นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา
ระดับเขต ประจำปี 2558
3 ส.ค.58 : นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสถาบันดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2558
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรศาลายา อ.พุทธมณฑล
22 ก.ค.58 : นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมเข้ม "หัวหน้าชุดปฏิบัติการอำเภอ
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง "
19 ก.ค.58 : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ร่วมกับตลาดดอนหวายพลาซ่าและผู้นำท้องถิ่น
กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าในทุกวันอาทิตย์
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร
และ SMEs
16 ก.ค.58 : นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตำบลหินมูล
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตรวจสภาพปัญหา
ภัยแล้งและผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกร SMEs
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ
7/11/2557
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 12/6/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
10/6/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4/6/2557
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ใน
ตำแหน่งใด ระดับไหน
มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดิน
ทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง
ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผล
เกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน พุทธศักราช 2557
วังไกลกังวล
วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th