ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 59
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2559
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 59
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ Smart Farmer ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ความรู้ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2
ปี 2559
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อมูล ศพก. ปี 2559
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
   
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม
 พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
(12 สิงหาคม 2559)

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม และ
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค.59)

นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
พร้อมคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ (12 ส.ค.59)
นายวันชัย กล่อมเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ระดับเขต ณ ศจช.หมู่ 2 ต.บ้านยาง
อ.เมืองนครปฐม (11 ส.ค.59)
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการผลิตพืชเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออก (11 ส.ค.59)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 84 พรรษา (11 ส.ค.59)
นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาว
เชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เยี่ยมเยียนสวนส้มโอฟื้นฟูหลังมหาอุทกภัย
ปี 2554 (10 ส.ค.59)

นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม (10 ส.ค.59)


นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วย นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการผลิตมะเขือเทศราชินีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน (10 ส.ค.59)

นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวกาญจนา คำกองแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น
ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (10 ส.ค.59)
กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
ถ่ายทอดความรู้ใหักับเกษตรกร เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ
ในแปลงนา ณ ศจช.บ้านบัวล้มช้าง ต.หินมูล (10 ส.ค.59)
 
 
 
 
: ประกาศ :
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสาธิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุวัสดุสาธิตกิจกรรมพัฒนา
การผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมพัฒนา
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนแปลงใหญ่ด้วยระบบมาตรฐาน
GAP โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ในประเทศและการส่งออก (ต่อยอดโครงการเดิม) (22 ส.ค.59)
 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th