ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 57
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
ปี 2557
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร
(งบกรมส่งเสริมการเกษตร) ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 57
การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 57
แผนปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 57
แผนการติดตามนิเทศงานปีงบประมาณ 57
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนปีงบประมาณ 57
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 57
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงาน สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2558
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม
ปี 2558
MRCF
คลังความรู้ ปี 2558
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 

จังหวัดนครปฐมขอเชิญเที่ยวชมความงาม
ความมหัศจรรย์กล้วยไม้ในงาน
"มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58"
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2558
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน (เกาะดงเกตุ)

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุม
การจัดงาน มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
นายชาติชาย อุท้ยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย นครปฐม 58" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเลื่อกซื้อสินค้า
เกษตรปลอดภัยในงาน "มหกรรมสินค้า
เกษตรปลอดภัย 2558"
ระหว่างวันที่ 27 -31 มีนาคม 2558
นายกำธง ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน Learning Day เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
กิจกรรมการจัดงานวัน Learning Day
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธาน
การประชุมการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้
ไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหา
สินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ระดับกลุ่มจังหวัด
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ
7/11/2557
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 12/6/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
10/6/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4/6/2557
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th