ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
นโยบายการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 59
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลการเกษตร
แผนปฏิบัติงานโครงการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ปี 2559
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 59
Young Smart Farmer
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ห้องสมุดความรู้
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2
ปี 2559
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
 


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ปี 2559
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
24 มิ.ย.59 : นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
24 มิ.ย.59 : นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
และการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในเขตพื้นที่อำเภอ
ดอนตูมและอำเภอกำแพงแสน
23 มิ.ย.59 : นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโครงการบริการด้านการเกษตร
และฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี
ณ ลานสนามหญ้าหน้า สสก.2 ราชบุรี
23 มิ.ย.59 : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ร่วมโครงการบริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชน
พร้อมนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเกษตร เรื่อง
แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบข้าว ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
23 มิ.ย.59 : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำวิสาหกิจชุมชนและ
young smart farmer เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า
ในการจัดงานโครงการบริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชน
23 มิ.ย.59 : นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืช ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
23 มิ.ย.59 : นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเรวดี บัวเพชร นวส.ปฏิบัติการ
ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันตก
23 มิ.ย.59 : นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์ นวส.ชำนาญการ
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
22 มิ.ย.59 : นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม
ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเค็มหนุน
ในรายการสปริงนิวส์อาสาคลายทุกข์
22 มิ.ย.59 : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีฟาร์มและการจัดเก็บต้นทุนการผลิตข้าว
22 มิ.ย.59 : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

22 มิ.ย.59 : กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
ถอดองค์ความรู้สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหินมูล อำเภอบางเลน

22 มิ.ย.59 : กลุุ่มอารักขาพืชติดตามงานส่งเสริมการใช้
สารชีวินทรีย์ หมู่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
 
 
 
 
 
 

 
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -259612-3 , 034 - 253992 โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th