ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th    
: Search :
 

 
 
: ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัย :
 
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
วิสัยทัศน์ สนง.เกษตรจังหวัด
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
แนวทางการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2563
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่สำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
ยุวเกษตรกร
คู้มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร
ใบสมัครเป็นสมาชิกยุวเกษตรกร
แบบรายงานการจัดตั้งกลุุ่มยุวเกษตรกร
บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
แบบรายงานการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร
เพลงยุวเกษตรกร
การเงินและบัญชี
งบทดลอง ปี 2561
งบทดลอง ปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบ สขร.รายเดือน
ข้อมูลด้านการเกษตร
ข้อมูลแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม
แผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) จังหวัด
การจัดการความรู้(KM) อำเภอ
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ
Smart Farmer ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ข้อมูลการผลิตและการตลาดแปลงใหญ่ นฐ.
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ
ปี 2563
   
 
 
 
: โครงการประกันรายได้เกษตรกร :
 
 
: เมนูหลัก :
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
     
 


ขอเชิญชม "งานไทยช่วยไทยกระจายดอกกล้วยไม้จำนวน 1 ล้านช่อ"

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านทางระบบ line Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (31 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครปฐม (25 มี.ค.63)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดนครปฐม (ก.บ.จ.นฐ) (25 มี.ค.63)
ทีมนิเทศจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตาม
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
(12 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกร
เข้าร่วมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน (12 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมนิเทศงาน
ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน (12 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตประสานเตรียมพื้นที่
สำหรับจัดกิจกรรม Million of Orchids โครงการกระจาย
ดอกกล้วยไม้ 1 ล้านช่อ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้
ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการนำเข้าดอกกล้วยไม้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (11 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมสัมมนา
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์
ในระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล (11 มี.ค.63)
ทีมรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ (อารักขาพืช) ลงพื้นที่ติดตาม
เกษตรกร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน พบการเข้าทำลาย
ของตั๊กแตนหนวดสั้น (11 มี.ค.63)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
คณะทีมนิเทศงานจาก สสก.2 ราชบุรี นำโดย
ผอ.มงคล จอมพันธ์ ติดตามนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร (10 มี.ค.63)
ทีมรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ (อารักขาพืช) ลงพื้นที่ติดตาม
เกษตรกร ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม พบการเข้าทำลาย
ของด้วงหมัดผัก (10 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอดอนตูม (9 มี.ค.63)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสระพังแพลอย อำเภอบางเลน (9 มี.ค.63)

 
 
 
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและงานไม้ดอกไม้ประดับ โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(5 มิ.ย.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21 พ.ย.61)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแอพพลิเคชันข้อมูลการผลิตและการตลาดพืชผัก
ปลอดภัย โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (11 เม.ย.62)
 
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจประเมิน/ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 พ.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 เม.ย.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค.62)
 
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าใบกันแดดและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง กิจกรรมร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ
Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกสู่การทำงานในพื้นทของี่กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค.62)
 
: ประกาศจำหน่ายพัสดุ :
ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบสถาบันเกษตรกร
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
 
 

มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th