ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
งบทดลองสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ปี 2560
ข้อมูลด้านการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
พยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 60
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ Smart Farmer
ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
MRCF
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สารคดีและบทความ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน
ความรู้ด้านการเกษตร
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อมูล ศพก. ปี 2559
แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรและ
ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐม
 
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
     
 


นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
(1 ธ.ค.60)

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรักษาการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการหัวหน้้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (20 ต.ค.60)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าว ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2561 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
(19 ต.ค.60)
นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ติดตามการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต/คัดบรรจุพืชผัก โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
(17 ต.ค.60)
นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
"การสร้างการรับรู้งานระบบส่งเสริมการเกษตร T&V"
โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอ นวส.ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม (10 ต.ค.60)
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมปี 2559-2560 จังหวัดนครปฐม
เป็นประธานอบรมให้ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม (5 ต.ค.60)
นายศิริชัย เลี้ยอำนวย รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสน และนายประมวล ง้วนพริ้ง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสรมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559-2560
จังหวัดนครปฐม โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร สู่ตลาดสินค้าคุณภาพ
ระดับพรีเมี่ยม ปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตร
ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (4 ต.ค.60)
   
 
 
 
: ประกาศ :
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ
เมืองสมุนไพร กิจกรรมหลักสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เมืองสมุนไพร โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561(8 ม.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างจัดงาน "มหกรรมประกวดกล้วยไม้
และไม้ดอกไม้ประดับ"จังหวัดนครปฐม (4 ม.ค.61)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวแบบปราณีตด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตร (3 ม.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อรถรางชมวิว โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชุมชนเกษตร
(3 ม.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่)(26 ธ.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในการอบรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
กิจกรรมการผลิตข้าวแบบประณีตด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตร โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(27 พ.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างพนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการโครงการ (21 พ.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์
ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 ก.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(16 ส.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเกษตร
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก(15 ส.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน
"เอ็กซ์โปร กล้วยไม้งาม" จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 (15 ส.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรอง
แหล่งผลิตพืช (GAP) โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 4.0 โครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (11 ส.ค.60)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการรับรองสินค้าด้านการเกษตร
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
โครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding (4 ส.ค.60)
  ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการให้การช่วยเหลือ
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th