ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
สำนักงานเกษตรจังหว้ดนครปฐม