ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.doae.go.th
: Search :
 

 
 
: ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัย :
   
 
: จังหวัดนครปฐม:
  วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม  
เว็บไซต์จังหวัดนครปฐม
แนะนำจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลทั่วไป
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดนครปฐม 
: เมนูหลัก :
 
เกี่ยวกับองค์กร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่สำนักงาน
สรุปข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน
แผนผังเว็บไซต์(sitemap)
งบทดลองสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ปี 2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
ที่สำคัญของงบทดลอง(ก.ย.61)
การจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบ สขร.รายเดือน
ข้อมูลด้านการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม
เตือนการระบาดศัตรูพืช
สถิติข้อมูลการเกษตร
งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้(KM) ปี 61
องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ Smart Farmer
ต้นแบบ ศพก.
Young Smart Farmer
Smart Product
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
CoO
ข้อมูลการผลิตและการตลาดแปลงใหญ่ นฐ.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
จ.นครปฐม
ทำเนียบ Smart Farmer จ.นครปฐม
เกษตรหมู่บ้าน-อาสาสมัครเกษตร
ความรู้ด้านการเกษตร
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
โรงแรมและที่พักในจังหวัดนครปฐม
คลิป VDO ผลงานเด่นของอำเภอ
คลิป VDO งานประจำของอำเภอ
 
 
 
: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :
   
 

 

Google
Search WWW Search truehits.net
: Hot News :
     
 


วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น เกษตรจังหวัดนครปฐม นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เดินเยี่ยมชมคลินิกต่างๆของหน่วยงานงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
: ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์:
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายด้านอารักขาพืช (23 ม.ค.62)
ทีมรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ (อารักขาพืช) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ได้รับโรงเรือนปลูกพืชในพื้นที่ตำบลทัพหลวง
อำเภอเมืองนครปฐม แนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช (23 ม.ค.62)
หัวหน้ากลุมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเรื่องน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค (23 ม.ค.62)
นายศุภนารถ เกตุเจริญ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ให้การต้อนรับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการเยี่ยมเยียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง พร้อมพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป (14 ม.ค.62)
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ (4 ม.ค.6
   
   
 
 
 
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21 พ.ย.61)
: ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :
ประกาศจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค.62)
 
: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต-7267 นฐ.
กง-ว12 นฐ., กง-611 นฐ., กน9755 นฐ. และ ป-1565 นฐ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค-5122 นฐ.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)
ประกาศย้อนหลัง

 
 
: เกษตรจังหวัดนครปฐม :
 


นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดนครปฐม

 
 
: เว็บไซต์หน่วยงาน :
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
 
 
: ระบบฐานข้อมูล :
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบสารสนเทศการผลิต (รต.)
ระบบอาสาสมัครเกษตร
ระบบจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
E-Library กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 

มุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
การงาน - การสนุก
การงานนั้น น่ารัก เพราะเป็นครู
สอนให้รู้ ให้ฉลาด ไปทุกสิ่ง
ยิ่งทำแล้ว ยิ่งฉลาด มิหวาดประวิง
เป็นผู้ดิ่ง พ้นผิด จิตเจริญ
ยิ่งกว่านั้น ดูให้ดี มีค่าลึก
เป็นการฝึก ธรรมะกล้า น่าสรรเสริญ
มีสติ ฉันทะ ทมะฯลฯ เกิน
แสนเพลิดเพลิน จิตวาง ทางนิพพาน
ยิ่งประเสริฐ ก็คือว่า น่าสนุก
ไม่มีทุกข์ เป็นการทำ กรรมฐาน
ทำชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน
ในการงาน ประจำวัน นั่นเองเอย
 
 
พุทธทาส
 
 
     
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 - 259612-3 , โทรสาร 034 - 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th